Statut szkoły

Szkoła Językowa – Warszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr


§1

Charakter, zadania i przeznaczenie placówki


Szkoła Językowa – Warszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr, nazywana dalej „Szkołą", funkcjonuje jako placówka kształcenia ustawicznego, której celem jest organizowanie kursów języków obcych odpowiadających wymogom zasad nauczania i wychowania przeznaczonych dla osób dorosłych.

Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr anglistyki Jolanta Głowacka.

Szkoła Językowa – Warszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1051 K.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez szkołę odbywają się wyłącznie na platformie e-learningowej na stronie www.wkdk.pl

Podstawę prawną działania placówki stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 poz. 186, z późniejszymi zmianami).§2

Regulamin korzystania z serwisu wkdk.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne


 1. Regulamin oznacza Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.wkdk.pl/regulamin i określa warunki i zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.wkdk.pl
 2. Usługodawcą jest Sun Unicorn LLC, którego adres siedziby i adresy elektroniczne wskazane są pod następującym adresem: www.wkdk.pl/kontakt – zwany w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą".
 3. Klientem jest podmiot posiadający potwierdzone zamówienie świadczenia usługi przez Usługodawcę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www Usługodawcy.
 4. Usługa to dostęp do płatnej części strony udostępniony na okres abonamentu dla Klienta w dniu zaksięgowania przez usługodawcę płatności.
 5. Płatność to opłata za usługę w wysokości zgodnej z cennikiem z dnia dokonania zamówienia.
 6. Użytkownik to każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 7. Okres abonamentowy to czas pomiędzy włączeniem usługi, a dniem jej zakończenia zgodnie z opłaconym zamówieniem.


§3

Zasady przyjmowania kandydatów oraz warunki korzystania z placówki

I Konto Użytkownika 1. Rejestracja konta Użytkownika odbywa się poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.wkdk.pl/rejestracja i zaakceptowanie treści Regulaminu i Statutu.
 2. Dane podane podczas rejestracji konta powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 3. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
 4. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do zakładki "Panel Studenta" na podstawie wskazanego adresu e-mail i hasła.
 5. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych, w tym tworzonego podczas rejestracji hasła, osobom trzecim.


II Zakres i rodzaj świadczonych usług


 1. Usługodawca świadczy usługi z zakresu internetowych kursów językowych.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych po zalogowaniu na stronie internetowej Usługodawcy.


III Zamówienie kursu odbywa się za pomocą następującej procedury


 1. Wybór kursu pod adresem www.wkdk.pl/szkolenia.
 2. Wybór okresu abonamentowego dla wybranego kursu.
 3. Rejestrację konta Użytkownika zgodnie z punktami II. 1-4 Regulaminu lub zalogowanie się.
 4. Wybór metody płatności.
 5. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.


IV Świadczenie usługi


 1. Uruchomienie usługi następuje w dniu zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.
 2. Usługa jest świadczona przez czas zgodny z okresem abonamentowym zamówienia.
 3. Po upłynięciu okresu abonamentowego usługa zostaje zablokowana.


V Gwarancja


 1. Usługodawca gwarantuje zwrot płatności za usługę na wniosek Klienta.
 2. Wniosek, o którym mowa w punkcie VI. 1 Regulaminu, należy przesłać na adres e-mail lub adres korespondencyjny Usługodawcy w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia usługi.
 3. Usługodawca zwróci płatność w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.


VI Postępowanie reklamacyjne


 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i do przesłania decyzji do Klienta.


VII Polityka prywatności

 1. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie www.wkdk.pl/polityka-prywatnosci.


§4

Prawa i obowiązki uczestników szkolenia

(zaliczenia, wydawanie zaświadczeń, warunki skreślenia z listy słuchaczy) 1. Uczestnik szkolenia ma prawo do:
  1. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
  2. sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów sprawdzania wiedzy,
  3. poszanowania godności osobistej,
  4. rezygnacji z zajęć na zasadach określonych w regulaminie placówki.

 2. Obowiązkiem uczestnika szkolenia jest:
  1. stosowanie się do regulaminu placówki,
  2. systematyczny i aktywny udział w zajęciach,
  3. regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie placówki.

 3. Uczestnik szkolenia może być skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
  1. ujawnienia danych do logowania na platformie osobom trzecim,
  2. braku uiszczenia opłaty za udział w zajęciach w wymaganym terminie,
  3. nie stosowania się do postanowień regulaminu placówki.

 4. Terminy, warunki i formy sprawdzania efektów kształcenia po zakończeniu określonego etapu lub całego okresu kształcenia
  Frekwencja
  1. Lekcję uważa się za odbytą w momencie wykonania wszystkich zadań w niej zawartych. W SPISIE LEKCJI, taka lekcja podświetli się na kolor zielony.
  2. Lekcja wykonana częściowo podświetli się na kolor czerwony, pomarańczowy lub żółty.

  Testy zaliczeniowe
  1. Słuchacz przystępuje do testu zaliczeniowego po przerobieniu wszystkich lekcji objętych testem. (W SPISIE LEKCJI, lekcje te podświetlą się na kolor zielony.)
  2. Wszystkie testy zaliczeniowe są w formie elektronicznej.
  3. Przed przystąpieniem do pierwszego testu zaliczeniowego, słuchać przystępuje do testu próbnego w celu zapoznania się ze specyfiką zadań.
  4. Wszystkie testy zaliczeniowe są obowiązkowe.
  5. Na poziomie podstawowym słuchacz przystępuje do ośmiu testów zaliczeniowych, a na poziomie średniozaawansowanym do sześciu.
  6. Każdy test zaliczeniowy składa się z 4 części:
   Część 1 – Słownictwo (4 zadania: Dyktando, Tłumaczenie słówek, Wyszukiwanie błędów, Uzupełnianie luk)
   Część 2 – Gramatyka (5 zadań: Dyktando, Rozsypanka wyrazowa, Tłumaczenie zdań, Wyszukiwanie błędów, Uzupełnianie luk)
   Część 3 – Słuchanie i czytanie (3 zadania: Słuchanie – Test – Prawda/Fałsz, Słuchanie – Uzupełnianie zdań, Czytanie – Test – Prawda/Fałsz)
   Część 4 – Pisanie ( Tłumaczenie dłuższego tekstu – email, list, rozprawka)
  7. Każda z czterech części testu jest ograniczona czasowo. W czasie testu nie ma możliwości wracania do zadań poprzednich. Do wszystkich czterech części testu można przystąpić jednego dnia, można również przystąpić do poszczególnych jego części w ciągu kolejnych kilku dni.
  8. Do każdego testu słuchacz może przystąpić 3 razy. Po każdej próbie otrzymuje RAPORT PUNKTOWY.
  9. Po ostatniej próbie, słuchacz ma prawo do jednorazowego wglądu do testu, po kliknięciu na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY.
  10. Jeśli po pierwszej lub drugiej próbie, słuchacz kliknie na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY, nie będzie miał już możliwości skorzystania z ponownego podejścia do testu.
  11. Do celów zaliczeniowych system wybierze wynik najwyższy.
  12. Za całość testu można otrzymać maksymalnie 135 punktów.

  Test końcowy
  1. Do testu końcowego przystępuje słuchacz, który przystąpił do wszystkich testów zaliczeniowych.
  2. Do testu końcowego nie można przystąpić później niż 2 tygodnie po zakończeniu terminu szkolenia.
  3. Test końcowy jest w formie elektronicznej i składa się z 12 zadań.
  4. Test jest ograniczony czasowo i nie ma możliwości wracania do zadań poprzednich.
  5. Do testu końcowego słuchacz może przystąpić 2 razy. Po każdej próbie otrzymuje RAPORT PUNKTOWY.
  6. Po ostatniej próbie, słuchacz ma prawo do jednorazowego wglądu do testu końcowego, po kliknięciu na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY.
  7. Jeśli po pierwszej próbie, słuchacz kliknie na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY, nie będzie miał już możliwości skorzystania z ponownego podejścia do testu.
  8. Do celów zaliczeniowych system wybierze wynik najwyższy.
  9. Za całość testu końcowego można otrzymać maksymalnie 270 punktów.

 5. Zasady wystawiania zaświadczeń

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186, z późniejszymi zmianami).

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane są słuchaczom, którzy otrzymali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie trwania szkolenia z testów zaliczeniowych i testu końcowego łącznie.§5

Organizacja wewnętrzna placówki


Uczestnicy kursów podzieleni są na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania znajomości języka:

Język angielski:

 1. grupy początkujące – A1/A2
 2. grupy średniozaawansowane – B1


§6

Czas pracy placówki


Szkoła prowadzi swoją działalność przez cały rok.
Zajęcia w Szkole odbywają się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.§7

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Szkoły


Obowiązkiem Dyrektora jest:

 1. zapewnienie programów i planów nauczania,
 2. zapewnienie wykwalifikowanych kadr,
 3. zapewnienie pomocy dydaktycznych,
 4. prowadzenie nadzoru dydaktycznego,
 5. prowadzenie nadzoru metodycznego,
 6. systematyczna kontrola zgodności programów nauczania,
 7. dbanie o wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych.


§8

Obowiązki i uprawnienia wykładowców


Wykładowcą może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do prowadzonego kształcenia oraz umiejętność posługiwania się technikami i środkami komunikacyjnymi oraz organizowania pracy z uczestnikami kształcenia na odległość.

 1. Obowiązkiem wykładowców jest:
  1. dostosowywanie się do wymagań dyrekcji placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu nauczania,
  2. bieżące monitorowanie dokumentacji przebiegu nauczania,
  3. monitorowanie frekwencji oraz prowadzenie konsultacji,
  4. motywowanie słuchaczy do systematycznej pracy,
  5. analizowanie zgłaszanych przez słuchaczy uwag w celu stałego udoskonalania efektywności działania platformy, a tym samym skuteczności nauczania.
 2. Wykładowcy mają prawo do:
  1. dostępu do programów nauczania,
  2. dostępu do części administracyjnej platformy,
  3. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób,
  4. poszanowania godności osobistej.


§9

Finansowanie placówki


Szkoła jest placówką samofinansującą się, działa dzięki opłatom za kursy wnoszonym przez uczestników.


§10

Prawa autorskie


 1. Materiały zawarte w serwisie wkdk.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały zawarte w płatnych kursach mogą być wykorzystywane jedynie przez Klienta posiadającego opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystającego z serwisu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.